Κατεδάφιση

06/05/2011 Άρθρα / Κατασκευή

Αποθήκευση

Medium_eurodemolition-cat5110btriple-001

Ως κατεδάφιση ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία μία κατασκευή κρημνίζεται  εν μέρει ή εν όλο με μηχανικά ή άλλα μέσα.

Κατά την κατεδάφιση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία.

 1. Λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται για την ασφάλεια των εργαζομένων, των διερχομένων και των περιοίκων.
 2. Λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται  για την προστασία των όμορων κατασκευών και των δικτύων παροχών κοινής ωφελείας.
 3. Μείωση των δαπανών και των άσκοπων ενεργειών κατά την κατεδάφιση.
 4. Προστασία του περιβάλλοντος από την ρύπανση, τον θόρυβο και την εκπομπή επικίνδυνων ουσιών.
 5. Ελαχιστοποίηση της όχλησης των περίοικων και των διερχομένων.
 6. Οικονομία και πράσινη προσέγγιση μέσω της επαναχρησιμοποίησης  των στοιχείων του προς κατεδάφιση κτιρίου.

Μία κατεδάφιση ολική ή μερική λαμβάνει χώρα για τους εξής λόγους

 1. Ανοικοδόμηση νέου κτιρίου στη θέση του παλαιού.
 2. Αυθαίρετη δόμηση
 3. Ρυμοτόμηση
 4. Αλλαγή χρήσης - διαρρύθμισης.

Ανάλογα με την περίπτωση και εξεταζομένων των παραπάνω συνθηκών επιλέγεται μία ή σύνθεση παραπάνω της μίας, μεθοδολογιών κατεδάφισης.

 1. Με την χρήση ικριωμάτων και εργαλείων χειρός
 2. Με μηχανήματα
 3. Καύση με φλόγα αερίου (μεταλλικές κατασκευές)
 4. Με εκρηκτικά

Πριν προχωρήσει μία κατεδάφιση θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα οι εργασίες     ελέγχου αλλά και προπαρασκευαστικές.

 1. Ο αρμόδιος για την κατεδάφιση επιβλέπων μηχανικός, θα πρέπει να ελέγχει την κατασκευή ούτως ώστε να διαπιστώσει την κατάσταση του φέροντος οργανισμού αλλά και των τοίχων πλήρωσης αυτού. Παράλληλα γίνεται εκτίμηση για την πιθανότητα πρόκλησης βλάβης λόγω της κατεδάφισης στα όμορα κτίσματα.
 2. Λαμβάνεται μέριμνα διακοπής ή μεταφοράς των παροχών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ,ΑΕΡΙΟΥ κλπ) εργασίες που αναλαμβάνουν τα αρμόδια συνεργεία.
 3. Επισημαίνονται βόθροι,  πηγάδια κλπ.
 4. Δεξαμενές και δοχεία που περιέχουν επικίνδυνο υλικό θα πρέπει να απομακρύνονται.
 5. Όπου υπάρχει αμίαντος στην κατασκευή θα πρέπει να αφαιρείται και να απομακρύνεται.
 6. Θα πρέπει να απομακρύνονται υαλοπίνακες, κουφώματα, κιγκλιδώματα.
 7. Κάθε υλικό που δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί αυτούσιο ή ανακυκλούμενο θα πρέπει να  απομακρύνεται και να αποθηκεύεται καταλλήλως.

Κατά τη διάρκεια της κατεδάφισης θα πρέπει

 1. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας του εργατικού δυναμικού.
 2. Να γίνεται συνεχώς έλεγχος και εκτίμηση του εναπομείναντος κτίσματος  και να διαπιστώνεται η κατάσταση του, ούτως ώστε να αποφθεχθεί πιθανότητα μη ελεγχόμενης κατάρρευσης ως αποτέλεσμα απομείωσης  της αντοχής του φέροντος οργανισμού της κατασκευής λόγω των εργασιών.
 3. Να τοποθετούνται πετάσματα αν κρίνεται σκόπιμο.
 4. Να μεριμνάτε η σωστή αποκομιδή και απομάκρυνση των προϊόντων της κατεδάφισης.

Κατεδάφιση με μηχανικά μέσα

Για την κατεδάφιση της πλειονότητας των κατασκευών στην Ελλάδα, χρησιμοποιούνται μηχανικά μέσα. Τέτοια είναι  γερανοί με αρπαγή, γερανοί με μπάλα, εκσκαφείς (bulldozers), μηχανικές σφύρες (σφυριά), τσάπες, φορτωτές. Η χρήση των παραπάνω μηχανικών μέσων θα πρέπει να γίνεται ύστερα από τήρηση των παρακάτω οδηγιών.

 1. Κανένα στοιχείο της κατασκευής δεν κατεδαφίζεται με μηχανικά μέσα όταν αυτό βρίσκεται σε ύψος που είναι μεγαλύτερο κατά 4 φορές από την ελάχιστη απόσταση που είναι ελεύθερη για τη διέλευση πεζών.
 2. Τα σημεία του οικοπέδου που προβλέπονται για την θέση στάθμευσης, η θέση εργασίας των μηχανικών μέσων, θα πρέπει να ελέγχονται αν είναι σημεία υπόγειων πηγαδιών, βόθρων κλπ και να αποφεύγονται.
 3. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται όταν τα μηχανήματα και οι βραχίονες αυτών βρίσκονται κοντά σε ηλεκτρικά καλώδια.
 4. Η λειτουργία των μηχανημάτων δεν θα πρέπει να προκαλέσει βλάβες σε γειτονικά κτίσματα, λόγω κραδασμών, αλλιώς θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα.

Κατεδάφιση με φλόγα αερίου

Η φλόγα αερίου χρησιμοποιείται ως προεργασία για την κατεδάφιση μεταλλικών κατασκευών ή την αποξήλωση μεταλλικών στοιχείων. Οι εργασίες αυτού του είδους θα πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό. Σημεία άξια αναφοράς και συμμόρφωσης είναι τα παρακάτω.

 1. Απαιτείται ειδική προστασία και αερισμός του χώρου κοπής, για αποφυγή υψηλών συγκεντρώσεων τοξικών ουσιών όταν χρησιμοποιείται φλόγα σε γαλβανισμένα μέταλλα ή κράματα σιδήρου ή χάλυβα.
 2. Λαμβάνεται μέριμνα για την σωστή χρήση και συντήρηση των μηχανημάτων κοπής.
 3. Οι φιάλες οξυγόνου φυλάγονται μακριά από τα σημεία κοπής.

Κατεδάφιση με εκρηκτικά

Η κατεδάφιση κατασκευών με εκρηκτικά, είναι ενδεδειγμένη μέθοδος για πολυώροφες ή μεγάλου όγκου κατασκευές. Είναι γρήγορη μέθοδος και η όχληση που αυτή προκαλεί περιορίζεται στο ελάχιστο. Καθώς πρόκειται για μία βίαιη μέθοδο, για την χρησιμοποίηση της απαιτείται να πληρούνται τα παρακάτω.

 1. Η χρήση εκρηκτικών όπως επίσης και όλες οι εργασίες που έχουν σχέση με εκρηκτικά θα πρέπει να γίνονται από πλήρες καταρτισμένο και αποδεδειγμένα έμπειρο προσωπικό.
 2. Η κατεδάφιση με εκρηκτικά σε κατοικημένες περιοχές γενικά απαγορεύεται εκτός εάν δεν  δύναται να πραγματοποιηθεί με άλλον τρόπο.
 3. Θα πρέπει ο ελεύθερος χώρος γύρω από το προς κατεδάφιση κτίριο να είναι τουλάχιστον το 75 % του ύψους του κτιρίου.
 4. Κατά την εκτίναξη στοιχείων όπως θεμελιώσεων, βάθρων κλπ όπου μπορεί να εκτοξευθούν θραύσματα, θα πρέπει να λαμβάνεται κατάλληλη μέριμνα ελαχιστοποίησης της διασποράς τους μέσω καλυμμάτων.

Μελέτη κατεδάφισης

Μία μελέτη κατεδάφισης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω

 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα
 2. Περίγραμμα κάτοψης σε κλίμακα τουλάχιστον 1:100
 3. Σχηματικές τομές του κτιρίου
 4. Φωτογραφίες όλων των όψεων
 5. Άδεια αστυνομίας σε περίπτωση χρήσης εκρηκτικών
 6. Τεχνική έκθεση που περιλαμβάνει

Περιγραφή κτιρίου

 • Φέρον οργανισμός
 • Βλάβες, βαθμός επικινδυνότητας και σκαρίφημα των κυριοτέρων βλαβών.
 • Βεβαίωση ότι το κατεδαφιστέο κτίριο είναι στατικά ανεξάρτητο από τα όμορα και αν όχι, να αποδεικνύεται η στατική επάρκεια του εναπομείναντος με ή χωρίς υποστυλώσεις των οποίων οι μελέτες θα υποβάλλονται συνημμένα.
 • Ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών
 • Ύπαρξη βόθρων, πηγαδιών και υπογείων μη εμφανών χώρων
 • Μεσότοιχοι ή μαντρότοιχοι
 • Παλαιότητα όμορων κτισμάτων

Πρόγραμμα εργασιών κατεδάφισης

 • Μέθοδος κατεδάφισης
 • Διαδικασία απομάκρυνσης προϊόντων κατεδάφισης
 • Πιθανές υποστυλώσεις μεταξύ όμορων
 • Τρόπος αντιστήριξης μεσοτοιχιών

Χρήστος Φράγκος

Πολιτικός Μηχανικός